අප සපයන සේවාවන්...

ඔබේ අවශ්‍යතාව අනුව අදාළ කාණ්ඩය වෙත පිවිස පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබ සොයන තොරතුරු එහිදී සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අප ඇමතීමට කාරුණික වන්න.

අප අමතන්න

News & Events

10
ඔක්2019
2020 September division day

2020 September division day

 Division  day of the Weligama Divisional Secretariat...

28
අගෝ2017
2020 සැප්තැම්බර් මස කෘෂීකර්ම කමිටුව

2020 සැප්තැම්බර් මස කෘෂීකර්ම කමිටුව

වැලිගම ප්‍රාදේශීය කෘෂිකර්ම කමිටුව 2020 සැප්තැම්බර් මස...

28
අගෝ2017
කොට්ඨාස දින රැස්වීම 2019 ජුනි

කොට්ඨාස දින රැස්වීම 2019 ජුනි

වැලිගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ කොට්ඨාශ දින රැස්වීම ...

Scroll To Top