ආයතන අංශය

සමාජ සේවා අංශය

අතිරේක දිස්ත්‍රික් රෙජිස්ට්‍රාර් අංශය

විශ්‍රාම වැටුප් අංශය

News & Events

10
Oct2019
2020 September division day

2020 September division day

 Division  day of the Weligama Divisional Secretariat...

28
Aug2017
2020  Agricultural Committee

2020 Agricultural Committee

Weligama Regional Agricultural  Committee will be held...

Scroll To Top